KINH TIỂU BỘ - Tập 4

KINH TIỂU BỘ - Tập 4
Authors:
Labels:
LỜI GIỚI THIỆUHòa Thượng Thích Minh Châu Chúng tôi bắt đầu dịch tập Jàtaka (Bổn Sanh hay chuyện Tiền Thân) này, theo cách phân loại, đây là tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh). Những Kinh đã được dịch là: Khuddakapàta (Tiểu Tụng, số 1); Dhammapada (Pháp Cú, số 2,); Udàna (Phật Tự T