Kinh Tiểu Bộ - Tập 3

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3
Authors:
Labels:
Kinh tiểu bộ tập ba gồm Trưởng Lão Tăng Kệ gồm 1,360 bài thơ kệ do 264 vị Tỷ kheo cảm tác từ đời sống tu tập của chư vị. Là quyển thứ tám của Tiểu Bộ Kinh, một tập hợp 264 tích truyện trong dạng các câu kệ do các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thuật lại về cuộc đời, công phu tu tập và tinh tấn hành t