Kinh Tiểu Bộ - Tập 2

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2
Authors:
Labels:
Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sựThiên cung sự (Vimanavatthu) và Ngạ quỷ sự (Petavatthu) là hai tập 6 và 7 của Tiểu Bộ kinh (Khuddàka Nikàya). Hai tập kinh này được xếp thành một đôi vì cách trình bày hình thức lẫn nội dung đều tương tự. Cả hai tập kinh đều đề cập đến sự tương quan giữa nghiệ